ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, CE, TSE

ISO 9001 KALITE YÖNETİM SİSTEMİ
Firmaların kurumsallaşmak için kullanabilecekleri bir araçtır. Asıl amacı, kişilere bağımlı olmadan firma içerisindeki tüm süreçleri tanımlamak ve yönetmektir. Yönetim, firmalanın hedeflerinin tanımlanması ve bu hedeflere giden yolların tanımlanması ile yapılabilir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi, firmanın her sürecine ölçülebilir hedef atayarak bunu yönetmesini sağlar.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
NASA tarafından çıkartılan HACCP sisteminin tüm dünya da kabul görmesi ve gıda işletmelerinde önleyici bir sistem olarak kullanılmaya başlanması ve yayılmasından sonra 2005 yılında ISO standart örgütü bu sistemi yönetim sistemi ile birleştirerek gıda işletmelerinin kullanımına açtı. ISO 22000, gıda işletmelerinde 2 ana temel konunun yönetim sistemini kurmayı hedefler. Bunlardan birincisi alt yapı ikincisi dokümantasyondur. Gıda işletmelerinde en önemli önleyici faaliyet alt yapının gıda hijyen kurallarına uygun olması ve çapraz bulaşmayı engelleyecek şekilde yapılmasıdır. Kullanılan malzemelerden, yapının şekline kadar tüm personel ve malzeme akışlarının bu kurallara ve gereksinimlere uygun yapılması gerekmektedir. Tüm bu alt yapının sürdürülebilir hale gelmesi için ise gerekli olan dokümantasyonun kurulması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Firmaların faaliyetleri sonucunda çevreye verdikleri atıkların bertaraf edilmesi veya kontrollü şartlarda verilmesini sağlayan ve bunun sürekliliği için yönetim sisteminin oluşturulmasını sağlayan bir sistemdir. ISO 14001, firmaların, çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uymalarını ve bunun sürekliliğini sağlamalarını ister. Öncelikle mutlaka firmanın çevreye verdiği atıklar ile ilgili risk analizinin yapılmasını ve bu analiz sonucuna göre sürdürülebilir ve hedefler ile yönetilebilir bir sistemin kurulmasını sağlamak gerekir.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Günümüzdeki işletmelerin diğer bir problemi, çalıştırdıkları işçilerin güvenliklerini sağlamada etkin bir sistemlerinin olmamasıdır. Burada ki en önemli husus, firmanın çalışanlarına güvenlikleri ile ilgili tedbirlerin ne olduğu çok iyi bir şekilde öğretmesidir. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, firmaların çalışanlarının, ortam, makina ekipman, mekan, zaman, dış faktörler gibi unsurlardan ne şekilde etkilendiğinin risk analizini yaparak çıkan sonuçlara göre tedbirlerin belirlenmesini sağlar ve bu tedbirlerin sürekli yürütülmesini ister. Bu konuda, alınan tedbirlerin sürekli iyileştirilmesini ve mutlaka hedefler ile yönetilmesi gerekmektedir.

CE İŞARETİ
İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır. CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Şu an sayısı 25’i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir. CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

TSE BELGESİ
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sınırları içindeki açıklıklarla bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufu altındaki alanlarda asli ve tali orman ürünü veren bitki türleri ile yapılan ağaçlandırmaya özel ağaçlandırma diyoruz. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sahası içindeki açıklıklarla bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasındaki bozulan dengeyi kurmak, çevre değerlerini geliştirmektir. Özel ağaçlandırma kapsamında projede belirtilen; arazi hazırlığı, ekim veya dikim, fidan veya tohum bedeli (aşı kalemi), ahşap ihata kazığı ve dikenli tel, üç yıllık bakım tutarı kadar hibe yada kredi verilir. Fidanlıklarda ise ödeneklerin imkan verdiği ölçüde proje bedeli kadar kredi verilebilir.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kanunu ile yatırımcılara gerçekleştirecekleri yatırımlar için Bedelsiz olarak yatırım yeri tahsisi sağlanmaktadır. İlkadım Danışmanlık, firmaların yatırım yeri tahsisi ile ilgili başvurularını oluşturmakta ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arsa tahsis işlemlerini sonuçlandırmaktadır.